VGR_icon Algemene informatie

Regels en afspraken

Regels en afspraken brengt het bestuur via drie kanalen naar de leden: mededelingen tijdens de repetitie, via de mail van de secretaris, op de website

We mogen daarom verwachten dat elk lid van Ringfield op de hoogte is van de afspraken en regels én dat deze worden nageleefd. 

Lid van Vocalgroup Ringfield ben je vrijwillig, het is echter niet vrijblijvend. Regels en afspraken zorgen voor onderlinge verbinding én dat iedereen ontspanning en plezier kan beleven aan het lidmaatschap. Ook het bestuur.

Omdat we een koor zijn staat naast zingen óók het samen werken en samen een prestatie leveren centraal.

Daarom:

 • ben je ervan bewust dat de leden in het bestuur dit vrijwillig doen en je een extra belasting kunt voorkomen door zelf je verantwoordelijkheid te nemen
 • ieder heeft gelijke rechten en gelijke plichten
 • het belang van Ringfield als Vocalgroup gaat voor individueel belang
 • iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag. We praten bij kwesties mét en niet over elkaar
 • de dirigent bepaalt de plaats in het koor en kijkt daarbij naar het koorbelang
 • bezoek zoveel als mogelijk de hele groeps- en reguliere repetities ( zie Statuten). Afwezigheid is dus eerder uitzondering dan regel
 • afmelden voor een hele of halve repetitie is verplicht. Dit kun je doen door een mail te sturen naar milia.bel@home.nl
 • De repetitie voor allen start om 20.00 uur, inloop 19.55 uur gebeurt stil, er is dan al een stemgroep aan het repeteren.
 • Tijdens de repetitie ben je bezig met repeteren en volg je de aanwijzingen van de dirigent
 • Telefoons staan tijdens de repetitie uit
 • Geluidsopnames, foto’s en filmen tijdens repetities is verboden ( in het kader van de AVG is dit strafbaar)
 • je zorgt zelf voor het aanpakken van een eventuele achterstand zodat overige leden niet onnodig belast worden met herhalingen tijdens de repetities
 • maak gebruik van door de dirigent gemaakte oefenopnames en aangereikte tips
 • deelname aan optredens is mogelijk indien je voldoende repetities hebt bijgewoond ( we streven naar minimaal 80%. Dat is van de vijf repetities er eentje verzuimen).
 • daarnaast ben je twee van de drie repetities vooraf aanwezig geweest, waarvan in elk geval de generale.  Neem zelf contact op met het bestuur of dirigent bij vragen.
 • De dirigent is vanuit zijn expertise en taak eindverantwoordelijk. Hij bepaalt uiteindelijk of iemand aan een optreden kan deelnemen
 • bij deelname aan een optreden ken je de stukken en zing je zoveel mogelijk uit het hoofd

Toelichting:

Lid van Vocalgroup Ringfield ben je vrijwillig, het is niet vrijblijvend. Het is teamwork, de afspraken en regels zijn zorgen ervoor dat zaken soepel verlopen. Hierdoor hoeven Harry noch de bestuursleden onnodig energie en tijd te verspillen aan zaken die iedereen zou moeten weten.

We gaan ervan uit dat ieder lid op de hoogte is van de afspraken en regels en deze wil naleven. Zo neemt ieder de verantwoordelijkheid op zich voor goede koorprestaties en voor plezier en ontspanning voor iedereen.

Heb je vragen over een afspraak kan zo snel mogelijk contact opgenomen worden met Harry en/of het bestuur. Bij regelmatige halve/ gehele afwezigheid als patroon is het de vraag of dit in het belang van de Vocalgroup is. Zo mogelijk gaan we met je in gesprek, uitgaande van het gegeven dat leden hun verantwoordelijkheid kennen en nemen.

Aanmelden / afmelden. Het verzoek is om je via email bij Milia aan- of af te melden voor halve en hele repetities en activiteiten

Is een lid langer dan twee aaneengesloten weken ziek wordt er een kaartje gestuurd. Na enig moment wordt er een bloementje gestuurd. Bij langdurige afwezigheid wegens omstandigheden wordt vanuit overleg met het lid overwogen om de contributie tijdelijk stop te zetten

Takenverdeling bestuur en leden :

voorzitter: vacature

Secretaris: Annemie ( aftredend/ herkiesbaar in 2026)

Penningmeester Martin ( aftredend/ herkiesbaar in 2024)

Woordvoerder: Milia ( aftredend/ herkiesbaar in       )

Ledenadministratie, actielijsten, afmeldingen : Milia

Algemeen bestuurslid: Gaby ( aftredend/ herkiesbaar in 2026)

Conform  de Statuten artikel 9.1. en 9.2 bestaat het bestuur tenminste uit vijf personen waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Commissies

Hamar:

Kermis: Annie en Christild

Carnaval: Annie

Concerten: Marian S. en Ine

Feesten: Marian vd. B., Christild, Gerrie

Website, ICT en PR: Ine

Belfeld Groen moet je doen: Hennie, Dré, Till

Mappen en kopieerwerk: Jolanda

Samen Winnen Belfeld & stuurgroep Centrale Website: Jan-Willem

Muziekcommissie: Dre, Annemie, Erika, Harry, Martin, Ine

Kledingcommissie: Angelien, Ria, Betsie, Ine

 

 Deelname groepsrepetities en repetities

We verwachten daarbij dat degenen die verzuimd hebben zich vooral zélf inspannen tbv. de aansluiting. Bij regelmatige afwezigheid als patroon volgt er een gesprek met het betreffende lid.

Tijdens de repetities volg je de aanwijzingen van de dirigent. Er zijn geen rechten als het gaat op een plek in het koor.

Repertoire

De muziekcommisie vindt het fijn als jullie mee zoeken naar geschikte nummers om in te studeren. Elk voorstel van jullie wordt besproken. Of we het stuk ook daadwerkelijk gaan aanschaffen hangt van diverse factoren af, o.a. of het in koorversie beschikbaar is en past bij ons koor. In principe willen we krachtige stukken die op zijn minst vierstemmig zijn. Voor inspiratie kun je zoeken en voorbeelden beluisteren op de site van muziekuitgeverijen zoals HAL LEONARD, Chorus Online,  en SHEET musicplus  . Kies voor koorversie SATB