VGR_icon Algemene informatie

Regels en afspraken

Regels en afspraken brengt het bestuur via drie kanalen naar de leden: mededelingen tijdens de repetitie, via de mail van de secretaris, op de website

We mogen daarom verwachten dat elk lid van Ringfield op de hoogte is van de afspraken en regels én dat deze worden nageleefd.  Lid van Vocalgroup Ringfield ben je vrijwillig, het is echter niet vrijblijvend. Regels en afspraken zorgen voor onderlinge verbinding én dat iedereen ontspanning en plezier kan beleven aan het lidmaatschap.

Omdat we een koor zijn staat naast zingen óók het samen zingen, samen werken en samen een prestatie leveren centraal.

Daarom:

 • ieder heeft gelijke rechten en gelijke plichten
 • het belang van Ringfield als Vocalgroup gaat voor individueel belang
 • iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag. We praten bij kwesties mét en niet over elkaar
 • de dirigent bepaalt de plaats in het koor en kijkt daarbij naar het koorbelang.
 • niemand heeft recht op een vaste plaats
 • bezoek zoveel als mogelijk de groeps- en reguliere repetities ( zie Statuten). Afwezigheid is dus eerder een uitzondering dan een gewoonte
 • deelname aan optredens is mogelijk indien je voldoende repetities hebt bijgewoond ( we naar minimaal 80%. Dat is van de vijf repetities er eentje verzuimen)  Daarnaast ben je twee van de drie hele repetities vooraf aanwezig geweest, waarvan zeker ook de generale.  Neem zelf contact op met het bestuur of dirigent bij vragen.
 • bij deelname aan een optreden ken je de stukken
 • De repetitie voor allen start om 20.00 uur, inloop 19.55 uur, er is dan al een stemgroep aan het repeteren. Degene die door omstandigheden ná 20.00 uur binnenkomt komt stil binnen, dit om de groepsrepetitie niet te verstoren
 • tijdens de repetitie ben je bezig met repeteren en volg je de aanwijzingen van de dirigent
 • Telefoons staan tijdens de repetitie uit
 • streef naar het zingen van de stukken uit je hoofd zodat je de map minder nodig hebt
 • je zorgt zelf voor het aanpakken van een eventuele achterstand zodat het koor efficiënt kan  repeteren en onnodig oefenen en herhalingen tijdens de repetities worden voorkomen
 • dat kan door het oefenen van de door de dirigent gemaakte oefenopnames en de aangereikte tips
 • afmelden voor een hele of halve repetitie is verplicht. Dit kun je doen door een mail te sturen naar milia.bel@home.nl

Toelichting:

Lid van Vocalgroup Ringfield ben je vrijwillig, het is niet vrijblijvend. Het is teamwork, de afspraken en regels zijn er niet voor niks. Ze zorgen ervoor dat zaken soepel verlopen en Harry noch de bestuursleden onnodig energie en tijd moeten verspillen aan zaken die er niet toe doen.

Door op de hoogte te zijn van de afspraken en regels en het naleven neemt ieder voor zich de verantwoordelijk op zich voor goede koorprestaties en voor plezier en ontspanning voor iedereen.

Heb je vragen over een afspraak kan zo snel mogelijk contact opgenomen worden met Harry en/of het bestuur. Bij regelmatige halve/ gehele afwezigheid als patroon is het de vraag of dit in het belang van de Vocalgroup is. Zo mogelijk gaan we met je in gespre, uitgaande van het gegeven dat leden hun verantwoordelijkheid kennen en nemen.

 

Aanmelden / afmelden. Het verzoek is om je bij Milia aan- of af te melden voor halve en hele repetities en activiteiten

 

Kaartje. Helaas komt het voor dat we in de privésfeer te maken hebben met tegenslag of verlies. Afgesproken is dan het volgende. Bij overlijden van de partner of een kind wordt zo snel als mogelijk een kaartje gestuurd. Binnen twee weken wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek vanuit het bestuur. Er wordt een boeket bloemen gekocht van 15 euro. Bij het overlijden van een ouder van een lid wordt een kaart gestuurd.

Is een lid langer dan twee aaneengesloten weken ziek wordt er een kaartje gestuurd. Na enig moment wordt er een bloementje gestuurd. Bij langdurige afwezigheid wegens omstandigheden wordt vanuit overleg met het lid overwogen om de contributie tijdelijk stop te zetten

Takenverdeling bestuur en leden :

Voorzitter Ine ( treedt af in 2022) , vice voorzitter Christild ( treedt af in 2022)

Secretaris Marian ( treedt af in 2023)

Penningmeester Martin ( herkiesbaar in 2020), ‘meeloper’ financiën ??? één van de leden

Ledenadministratie, actielijsten, afmeldingen : Milia

Notulen bestuursvergaderingen: Marian

Hamar: Annie en Christild

PR: Milia

Kermis: Annie en ??

website en ICT: Ine

Belfeld Groen moet je doen: Hennie;

Ezelboerderij: Marian

Wafelactie. Contact met de bakker: Christild. Overig: Annie, Betsie, Bernadette, Karin

Mappen en kopieerwerk: Jolanda

Samen Winnen Belfeld & Stuurgroep: Jan-Willem

Muziekcommissie: Dre, Annemie, Erika, Harry, Martin, Ine

Kledingcommissie: Angelien, Ria, Betsie, Ine

 Deelname groepsrepetities en repetities

We verwachten daarbij dat degenen die verzuimd hebben zich vooral zélf inspannen tbv. de aansluiting. Bij regelmatige afwezigheid als patroon volgt er een gesprek met het betreffende lid.

Tijdens de repetities volg je de aanwijzingen van de dirigent. Er zijn geen rechten als het gaat op een plek in het koor.

Repertoire

De muziekcommisie vindt het fijn als jullie mee zoeken naar geschikte nummers om in te studeren. Elk voorstel van jullie wordt besproken. Of we het stuk ook daadwerkelijk gaan aanschaffen hangt van diverse factoren af, o.a. of het in koorversie beschikbaar is en past bij ons koor. In principe willen we krachtige stukken die op zijn minst vierstemmig zijn. Voor inspiratie kun je zoeken en voorbeelden beluisteren op de site van muziekuitgeverijen zoals HAL LEONARD, Chorus Online,  en SHEET musicplus  . Kies voor koorversie SATB